نقل المهارات

•  Certification in “Basic Science Assessment in Ophthalmology”. Part I, “International Council of

Ophthalmology”. April 2000.

•  Certification in “Basic Science Assessment in Ophthalmology”. Part 2, Optics & Refraction “International Council of Ophthalmology